Veikla

Advokatų kontora „Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“ veikia šiose srityse:

 

 

 

Aplinkos apsaugos teisė

 Advokatų kontora aplinkos apsaugos teisės srityje teikia šias teisines paslaugas:

- konsultuoja aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi, poveikio aplinkai, atsakomybės bei kitais aplinkos apsaugos teisės klausimais;

-  rengia teisines išvadas bei įvairių dokumentų projektus;

-  atstovauja sprendžiant ginčus su institucijomis ir privačiais asmenimis;

-  konsultuoja klientus rengiant Europos paramos projektus.

Advokatų kontora „Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“ yra sukaupusi ilgametę patirtį aplinkos apsaugos teisės srityje. Kontoros teisininkai yra teikę teisines paslaugas tarptautinei įmonei DAU GmbH dėl atliekų įvežimo ir išvežimo iš Lietuvos teritorijos. Taip pat kontoros teisininkai yra atstovavę klientui savivaldybės viešajame pirkime dėl  atliekų surinkimo ir šalinimo paslaugų teikimo. Esame teikę teisines išvadas Lietuvos ornitologų draugijai bei VšĮ Judėjimas „Už gamtą“ dėl įvairių aplinkos apsaugos teisės klausimų, rengę norminių aktų projektus. Mes atstovavome klientus tarptautiniame arbitraže dėl valymo įrenginių tiesimo ir įrengimo. Viena didžiausių Lietuvoje automobiliais prekiaujančių bendrovių dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemos sukūrimo ir su tuo susijusių norminių aktų laikymosi buvo atstovaujama būtent mūsų kontoros teisininkų.

„Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“ kontoros teisininkai atstovauja klientus bylose dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Į viršų

 

 

Bankininkystė ir finansų teisė

Advokatų kontora bankininkystės ir finansų teisės srityje teikia šias teisines paslaugas:

- konsultuoja mokesčių teisės aktų taikymo ir aiškinimo klausimais;

- konsultuoja bankininkystės ir vertybinių popierių rinkos, įmonių finansavimo klausimais;

- konsultuoja paskolos, kredito, lizingo sutarčių klausimais;

- rengia faktoringo, lizingo sutartis;

- rengia įvairių dokumentų projektus;

-atstovauja fiziniams ir juridiniams asmenims mokestinius ginčus nagrinėjančiose institucijose.

Mūsų kontoros teisininkai dalyvavo rengiant ir vykdant įvairius Pasaulio Banko, Societe Generales banko Investicijų fondo, AB Paribas banko, AB Ūkio banko ir kitų bankų projektus. Esame atstovavę ir rengę dokumentus vienai didžiausių pasaulyje korporacijų EXXon Mobil realizuojant Lietuvos Respublikos išleistus vertybinius popierius juos parduodant Lietuvos bankams. Taip pat teikėme teisines išvadas dėl galimybės įsteigti Hipotekos banką Lietuvoje.

„Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“ teisininkai yra dalyvavę rengiant Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, dalyvavę darbo grupėje, rengusioje Lietuvos finansų ir kredito sistemos plėtojimo koncepcijos projektą, vadovavę darbo grupei Muitinės kodeksui parengti.                    Advokatų kontoros teisininkai stažavosi Londone - Tarptautinio finansavimo bankininkystės srityje, Tarptautinio valiutos fondo finansinių sutarčių sudarymo srityje, Niujorke - CHASE banką aptarnaujančioje teisės įmonėje, kurioje dalyvavo rengiant kredito, sindikuotų paslaugų sutartis.

Taip pat mūsų teisininkai parengė Lietuvos teisinės sistemos apžvalgas Tarptautinei finansų korporacijai (IFC) Lietuvoje. Lietuvos bankams kontoros teisės ekspertai yra rengę faktoringo, lizingo, kredito sutartis. „Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“ teisininkai yra atstovavę finansines institucijas teismuose išieškant lėšas iš skolininkų.

Į viršų

 

 

Baudžiamoji teisė

Advokatų kontora baudžiamosios teisės srityje teikia šias teisines paslaugas:

- konsultuoja visais baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės klausimais;

- rengia procesinius dokumentus;

- gina klientus bei atstovauja nukentėjusiuosius ir civilinius ieškovus baudžiamosiose bylose.

Mūsų advokatai yra sukaupę solidžią patirtį atstovaujant klientams įvairiose baudžiamosiose bylose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, žmogaus sveikatai, nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų asmens garbei ir orumui, nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, transporto eismo saugumui .

Į viršų

 

 

Civilinė teisė

Civilinė teisė yra viena pagrindinių advokatų kontoros „Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“ praktikos sričių.  Civilinės teisės srityje teikiame šias teisines paslaugas:

Šeimos teisės srityje:

- konsultuoja dėl sutuoktinių turto, kuris yra jų bendroji jungtinė ar dalinė nuosavybė, teisinio režimo ir jo padalijimo klausimais;

- rengia vedybų sutartis ir procesinius dokumentus;

- atstovauja klientams bylose dėl santuokos nutraukimo, įvaikinimo bylose, ginčuose dėl vaikų ir tėvystės (motinystės) nustatymo, globos ir rūpybos.

Paveldėjimo teisės srityje:

- konsultuoja paveldėjimą reglamentuojančių įstatymų ar testamento nuostatų taikymo klausimais;

- rengia testamentus ir kitus su paveldėjimo teise susijusius dokumentus;

- atstovauja klientams teismuose sprendžiant iš paveldėjimo teisinių santykių kilusius ginčus.

Sutarčių teisės srityje:

- konsultuoja klientus pirkimo – pardavimo, tiekimo, mainų, paskolos, kreditavimo, dovanojimo, išlaikymo iki gyvos galvos, nuomos, panaudos, rangos ir kitų sutarčių klausimais;

- rengia įvairių sutarčių projektus;

- atstovauja klientams teismuose dėl ginčų, kilusių iš sutartinių teisinių santykių.

 Į viršų

 

 

Darbo teisė

Advokatų kontora darbo teisės srityje teikia šias teisines paslaugas:

- konsultuoja darbuotojų įdarbinimo, darbo santykių pasibaigimo (nutraukimo), darbuotojų poilsio, darbo užmokesčio bei kitais su darbo teisiniais santykiais susijusiais klausimais;

- rengia individualias ir kolektyvines sutartis, pareiginius nuostatus ir kitų dokumentų projektus;

- rengiame sutarčių su darbuotojais dėl nekonkuravimo, konfidencialios informacijos neatskleidimo ir kitų sutarčių projektus;

- atstovauja klientams kolektyviniuose ir individualiuose darbo ginčuose.

 Į viršų

 

 

Draudimo teisė

Advokatų kontora draudimo teisės srityje teikia šias teisines paslaugas:

- konsultuoja draudimo įmonių likvidavimo, reorganizavimo ir bankroto procedūrų klausimais;

- rengia draudimo sutarčių projektus ir konsultuoja draudimo sutarčių rengimo klausimais;

- rengia draudimo rūšies taisykles ir konsultuoja draudimo rūšies taisyklių rengimo klausimais;

- rengia teisinių dokumentų, reikalingų draudimo veiklos licencijos gavimui ir draudimo įmonės registravimui, projektus;

- rengia dokumentus, reikalingus draudimo brokerių leidimams gauti;

- atstovauja draudėjų interesams draudimo įmonėse;

- atstovauja draudimo įmonių kreditorių interesams bankroto ir restruktūrizavimo procedūrose;

- atstovauja draudikų ir draudėjų interesams teisme, bei kitose valstybinėse ir privačiose institucijose.

 

Advokatų kontora „Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“ yra sudariusi sutartį su didžiausios pasaulyje draudimo ir rizikos valdymo konsultantų įmonės atstovais Lietuvoje UADBB MARSH LIETUVA". Glaudus bendradarbiavimas su minėta įmone leidžia maksimaliai apsaugoti klientų interesus sprendžiant draudimo problemas. Kontoros teisininkai taip pat buvo šios bendrovės valdybos nariais Lietuvoje.

„Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“ teisininkai turi patirties atstovaujant klientams, gaunantiems išmokas po draudiminių įvykių. Atstovavome klientus po AB „Ekrano“ gaisro ir daugybę kitų.

Į viršų

 

 

 Energetika

Advokatų kontora energetikos srityje teikia šias teisines paslaugas:

- konsultuoja klientus elektros energijos, alternatyvių energijos šaltinių, centrinio šildymo ir dujų tiekimo sutarčių sudarymo ir kitais energetikos teisiniais klausimais;

- rengia teisines išvadas dėl energetikos sritį reglamentuojančių teisės aktų taikymo;

- rengia sutarčių ir kitų dokumentų projektus;

- atstovauja klientams teisiniuose santykiuose, susiklosčiusiuose įvairiose energetikos srityse.

Advokatų kontoros „Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“ teisininkai yra atstovavę tokioms įmonėms kaip AB „Mažeikių nafta“, AB „Klaipėdos nafta“, „Šiaulių dujos“, AB „Lietuvos energija“. Jie taip pat darbavosi AB „Lietuvos energijos“ valdyboje. Ilgametė kontoros teisininkų patirtis energetikos srityje sukaupta konsultavus teisiniais klausimais vieną didžiausių korporacijų pasaulyje EXXon Mobil dėl dujų elektrinių tiekimo ir pardavimo Lietuvoje.

 Į viršų

 

 

Farmacijos teisė

Advokatų kontora farmacijos teisės srityje teikia šias teisines paslaugas:

- konsultuoja vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkodaros teisių ir reklamos klausimais;

- konsultuoja vaistų ir medicinos pagalbos priemonių didmeninės ir mažmeninės prekybos bei kompensavimo klausimais;

- konsultuoja farmacijos produktų ženklinimo klausimais;

- konsultuoja farmacinės ir medicininės veiklos licencijavimo klausimais;

- rengia įvairių teisinių dokumentų projektus;

- atstovauja klientams įvairiose institucijose sprendžiant ginčus, kylančius iš farmacijos teisės reglamentuojamų teisinių santykių.

Kontoros teisininkai atstovavo tokias farmacijos kompanijas kaip Becton, Dickinson and Company, VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, UAB „Interlux“. Kontoros teisės ekspertai įsteigė ir konsultavo farmacijos įmonės UAB KRKA atstovybę Lietuvoje.

„Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“ yra rengę teisines apžvalgas klientams dėl vaistų licencijavimo, jų įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašus Baltijos šalyse. Taip pat kontoros teisininkai atstovavo klientus patyrusius žalą dėl netinkamo gydymo.

Į viršų

 

 

Ginčų sprendimas

Advokatų kontora ginčų sprendimo srityje teikia šias teisines paslaugas:

- rengia procesinius dokumentus;

- atstovauja klientų interesams teismuose;

- atstovauja klientų interesams arbitraže ir sprendžiant ginčus alternatyviais būdas;

- atstovauja klientams pripažįstant ir vykdant sprendimus.

Mūsų kontoros teisininkai turi didelės patirties atstovaujant klientus teismuose ir arbitražuose. Advokatas Vytautas Zabiela buvo „Arbitražo prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva“ valdybos narys. Advokatas Algis Krušna buvo „Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo“ pirmininko pavaduotoju. Advokatė Jūratė Zabielaitė, kuri stažavosi Paryžiuje Tarptautinio verslo institute (ICC), klausė arbitražo kursą Londono universitete. Advokatas Darius Zabiela studijavęs tarptautinį arbitražą ir ginčų nagrinėjimą The John Marshall Law School Jungtinėse Amerikos Valstijose nagrinėjo ginčus kaip Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo arbitras. Taip pat advokatai Albinas Raudonius, Darius Zabiela, Algis Krušna, Arūnas Bertulis yra įtraukti į steigiamo Agroverslo arbitražo teismo narių sąrašą.

Advokatų kontoros teisininkai atstovavo klientams tarptautiniame arbitraže Kopenhagoje. Kaip arbitrai tarptautiniame arbitraže kontoros teisininkai nagrinėjo bylas dėl pirkimo-pardavimo, tiekimo, rangos santykių.

Į viršų

 

 

Intelektinės nuosavybės, žiniasklaidos ir reklamos teisė

Advokatų kontora intelektinės nuosavybės teisės srityje teikia šias teisines paslaugas:

- konsultuoja autorių ir gretutinių teisių, prekių ženklų, patentų, komercinių paslapčių, dizaino ir kitais su intelektinės nuosavybės apsauga susijusiais klausimais;

- konsultuoja intelektinės nuosavybės teisių strateginio valdymo klausimais, teikia intelektinės nuosavybės teisių priežiūros paslaugas;

- konsultuoja aktualiais mokslo ir verslo bendradarbiavimo, viešos ir privačios partnerystės klausimais;

- teikia teisinę pagalbą ir atstovauja derybose intelektinės nuosavybės teisių komercializavimo procese (perleidžiant, licencijuojant, kuriant „spin-off“ įmones);

- rengia autorines, licencines, sub-licenzines ir kitas su intelektinės nuosavybės komercializavimu susijusias sutartis;

- registruoja prekių ženklus, patentus, dizainą, licencines ir sub-licencines sutartis Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse;

- atstovauja klientams sprendžiant su intelektinės nuosavybės apsauga susijusius ginčus;

- teikia teisines paslaugas žiniasklaidos ir reklamos teisės srityse.

Kontoros teisininkai turi sukaupę didžiulę profesinę patirtį intelektinės teisės srityje. Mūsų Kontora yra konsultavusi daugelį garsių Lietuvos ir užsienio mokslininkų ir menininkų įvairiais su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusiais klausimais. Kontoros teisininkai atstovavo tokius klientus kaip Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dailės akademijos dizaino inovacijų centras, dizainerė Žydrūnė Grigonytė, Chemijos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, UAB „Arcus Novus“, UAB „Gyva muzika“, įvairios prodiuserinės kompanijos ir kt.

Advokatų kontoros praktika ginčuose dėl intelektinės nuosavybės teisių yra sukaupta dėka kontoros advokatų, kurie atstovavo klientams itin didelio atgarsio susilaukusiose bylose. Advokatas Algis Krušna byloje dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo ir panašumo atstovavo klientui UAB „EKSTRA“ ŽURNALAS.

Į viršų

 

Įmonių ir komercinė teisė

Advokatų kontora įmonių teisės srityje teikia šias teisines paslaugas:

- konsultuoja klientus įmonių steigimo ir valdymo, įmonių įsigijimo ir susijungimo, jungtinės veiklos ir bendrų įmonių klausimais;

- konsultuoja įmonių pertvarkymo ir reorganizavimo, įmonių bankroto ir restruktūrizavimo klausimais;

- konsultuoja klientus dėl akcijų sandorių;

- konsultuoja klientus prekybos ir muitų, tiekimo, komercinio atstovavimo, distribucijos ir kitais komercinės teisės klausimais;

- konsultuoja ir atstovauja klientus derybose dėl sutarčių sudarymo;

- rengia visų įmonių veikloje reikalingų teisinių dokumentų projektus;

- rengia derybinius dokumentus bei įvairių sutarčių projektus;

- atstovauja klientams santykiuose su valstybinėmis institucijomis bei privačiais asmenimis.

„Zabiela. Zabielaitė ir partneriai“ teisininkai konsultavo tokias įmones kaip AB „Kraft foods“, MG AB „Preciziką“, British American Tobacco, „Merloni Elektrodomestici“ ir daugybę kitų dėl jų teisinio veiklos valdymo reguliavimo. Savo klientams teisininkai taip pat atstovavo derybose ir ginčuose įvairiose institucijose.

Kontoros teisininkai atliko valstybinės įmonės AB "Lietuvos energija" ir Belenergo, AB "Klaipėdos nafta" ir AB "Mažeikių nafta", AB „DFDS LISCO“ („DFDS Seaways“), AB"Geonafta", AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ sudarytų sutarčių teisinę ekspertizę, dalyvavo rengiant Lietuvos laisvosios prekybos sutartis su Šveicarija, Norvegija, Švedija. Mūsų Kontora teikė teisines išvadas Valstybės turto fondui dėl AB „DFDS LISCO“ („DFDS Seaways“), AB "Geonaftos" įmonių pardavimo sutarčių. Kartu su Londono advokatų kontora „Titmuss, Sainer, Dechert" konsultavome Societe Generale Emerging Europe Asset Management investavimo ir turto įsigijimo klausimais Lietuvoje. Kontoros teisės ekspertai rengė AB „Lietuvos geležinkeliai“ reorganizavimo projektą.

Į viršų

 

 

Konkurencijos teisė

Advokatų kontora konkurencijos teisės srityje teikia šias teisines paslaugas:

- konsultuoja dėl konkurenciją ribojančių susitarimų ir suderintų veiksmų, dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, nesąžiningos konkurencijos, klaidinančios ir lyginamosios reklamos, koncentracijos, valstybės pagalbos suteikimo ir kitais konkurencijos teisės klausimais;

- teikia teisinę pagalbą ginant ūkio subjektų teisę į sąžiningą konkurenciją;

- atstovauja klientų interesams kompetentingose institucijose dėl konkurencijos teisės normų pažeidimų.

Į viršų

 

Telekonunikacijos ir informacinės technologijos

Advokatų kontora telekomunikacijų ir informacinių technologijų srityje teikias šias teisines paslaugas:

- konsultuoja klientus visuomenės informavimo ir reklamos teisės klausimais;

- konsultuoja įvairiais su telekomunikacijomis ir informacinėmis technologijomis susijusiais teisiniais klausimais;

- rengia norminių aktų projektus telekomunikacijų srityje;

- rengia teisines išvadas, tipinių sutarčių ir kitų dokumentų projektus;

atstovauja klientų interesams sprendžiant ginčus su kompetentingomis institucijomis ir privačiais asmenimis.

Kontoros teisininkai konsultavo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centrą“ rengiant norminių aktų projektus, atstovavo ginčuose įvairiose institucijose. Telekomunikacijos ir informacinės technologijos srityje kontoros teisininkai praktikos taip pat įgijo konsultuodami UAB „Neltė“ ir kurdami paging sistemą Lietuvoje.

Į viršų

 

 

Viešieji pirkimai

Advokatų kontora viešųjų pirkimų srityje teikia šias teisines paslaugas:

- konsultuoja visais viešųjų pirkimo teisės klausimais;

- rengia konkurso sąlygų, skelbimų, pasiūlymų, tiekėjų pretenzijų ir kitų pirkimo dokumentų projektus;

- atstovauja su viešaisiais pirkimais susijusiuose ginčuose su institucijomis ir trečiaisiais asmenimis;

- konsultuoja dėl viešųjų pirkimų vykdant Europos paramos projektus.

Kontora konsultavo Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją tarptautinių pirkimų vykdymo klausimais. Taip pat esame teikę teisines paslaugas VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ įvairiais viešųjų pirkimų klausimais. Kontoros teisininkai turi ilgametę patirtį atstovaujant tiek perkančiąsias organizacijas, tiek tiekėjus ginčuose dėl viešųjų pirkimų vykdymo. Mūsų teisininkai sėkmingai atstovavo klientui ginčuose dėl Valstybės kontrolės sprendimų skirti sankcijas už Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus.

Į viršų

 

Žemės, nekilnojamojo turto ir statybu teise

Advokatų kontora žemės, nekilnojamojo turto ir statybų teisės srityse teikia šias teisines paslaugas:

- konsultuoja visais žemės nuosavybės atkūrimo, žemės pirkimo, dovanojimo bei nuomos klausimais;

- teikia patarimus dėl Europos Sąjungos lėšų panaudojimo žemės ūkyje;

- konsultuoja nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, mainų, dovanojimo, nuomos, įkeitimo ir kitais su nekilnojamojo turto sandoriais susijusiais klausimais;

- konsultuoja teritorijų planavimo ir projektavimo klausimais;

- konsultuoja statybų ir rangos klausimais;

- rengia teisines išvadas bei įvairių dokumentų projektus;

- atstovauja klientams ginčuose su valstybės institucijomis ir privačiais asmenimis.

 Kontoroje dirba ilgametę darbo patirtį šioje srityje turintys advokatai, dalyvavę rengiant beveik 30 įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, reguliuojančių žemės, žemės nuomos, nuosavybių teisių atstatymo, kompensacijos už išperkamą žemę, miškus, vandens telkinius ir kitus klausimus bei atliekant jų teisinę ekspertizę. Advokatų kontoros teisininkai yra plačiai susipažinę su ES žemės teise, stažavęsi žemės ūkio klausimais Švedijoje, Olandijoje, Danijoje. Kontoros advokatas Albinas Raudonius yra buvęs Žemės ūkio viceministru, vadovavęs šios ministerijos Žemėtvarkos ir teisės departamentui.

Advokatas Darius Zabiela nuo 2005 m. rengia apžvalgas Pasaulio Banko kasmet atliekamiems „Doing Business“ tyrimams dėl statybų ir verslo vykdymo Lietuvoje teisinės aplinkos. 

Į viršų